shiramisu
your wedding pick me up

shiramisu

(sheer-a-mee-SOO):
your wedding pick me up.